Foto: Jarle Nyttingnes

26. august arrangerte Viken fylkesbibliotek nettseminaret “Bibliotek i krisetider”. Seminaret ble holdt i Teams og hadde drøyt 100 deltakere. 

Biblioteksektoren har vist stor omstillingsevne under koronasituasjonen. Målet for seminaret var å dele erfaringer og belyse ulike perspektiver for å bidra til refleksjon og at vi tar de rette valgene neste gang en krise rammer oss. 

Hva la bibliotekene vekt på når de vurderte hvordan de skulle agere og hvilke tilbud som skulle prioriteres? I hvilken grad ble bibliotekene involvert i beslutninger som ble fattet lokalt? I hvilken grad tok bibliotekene selv en aktiv rolle? Hvordan ivareta bibliotekets veiledningsrolle/kunnskapsformidling når det fysiske biblioteket er stengt?  Dette er noen av spørsmålene som ble belyst under seminaret. 

Heidi Kristin Olsen fra OsloMet presenterte foreløpige data og funn fra undersøkelsen om arbeidssituasjonen for bibliotekansatte under korona. Undersøkelsen tar for seg tjenester, funksjoner, ledelse og mandat i en krisetid. Undersøkelsen vil bli presentert og delt når OsloMet er ferdig med sine analyser. 

Tine Segel fra Forbundet Kultur og Information fortalte om hvordan situasjonen var i Danmark fra nedstenging i mars og hvordan situasjonen er nå. Erfaringene fra Danmark viser at tydelig kommunikasjon om tilbud og muligheter er avgjørende. Segel var spesielt opptatt av at vi må være oppmerksomme på barn og deres digitale mulighetersosial ulikhet og ensomhet. 

Panelsamtale
Under panelsamtalen ble smittevern, prioriteringer og samfunnsoppdrag diskutert. Panelet besto av bibliotekbruker Bernt M. Winnes, kultursjef i Sarpsborg, Henrik Eurenius, biblioteksjef Sølvi Tellefsen fra Lillestrømbibliotekene, biblioteksjef Birgithe Schumann-Olsen fra Øvre Eiker bibliotek og biblioteksjef Astrid Sandersen fra Råde bibliotek. Panelet ble ledet av Heidi Hovemoen fra fylkesbiblioteket. Momenter som ble trukket fram: 

  • Bedre dialog/kommunikasjon ut, om tjenester som krever lånekort og overfor lånere som ikke er like digitale. 
  • Interessant å jobbe mer sammen med andre fagfelt i kommunen, spesielt med tanke på å nå folk som er ensomme og har behov for et fysisk tilbud. 
  • Se potensialet i samarbeid med de frivillige
  • Bibliotekets rolle i markedsføring av kommunens gratistilbud 
  • Erstatte faste tilbud til barn med korte digitale tilbud 
  • Bibliotekene er gode på formidling, men mangler et digitalt veiledningstilbud ala Biblioteksvar som kan ivareta en god dialog med folk. 
  • Kan biblioteket ta i bruk utearealet for å ivareta møteplassen når biblioteklokalet er stengt? 
  • Arrangementer er en viktig del av bibliotekets tilbud og bør prioriteres hvis det er mulig 

Helseinformasjon i folkebibliotek
Helseinformasjon i folkebibliotek
og hvordan biblioteket kan ta en rolle som veileder og kunnskapsformidler i en krisesituasjon ble belyst av Anett Kolstad fra Lillestrømbibliotekene og Karianne A. Aam fra fylkesbiblioteket. De tok til orde for samarbeid med den kommunale helsetjenesten for å nå ut med helseinfo. Bibliotekene kan også holde kurs i kildekritikk og temakvelder om helse.  

Hvilken rolle kan/bør biblioteket ta i en krisesituasjon?
Dette var temaet på presentasjonen fra Sunniva Ev
jen fra OsloMet. Hvilken rolle kan biblioteket ta når koronautbruddet også er en infodemi – en tsunami av falske nyheter, rykter og desinformasjon? Bibliotekaren som informasjonsformidler og bibliotekets posisjon som kunnskapssted i lokalsamfunnet kan med fordel løftes. Hun tok utgangspunkt i bibliotekets samfunnsoppdrag og mente at det digitale potensialet har blitt videreutviklet, men at vi ikke må undervurdere hva det fysiske tilbudet betyr for mange. Vi trenger både fysiske og digitale møteplasser og se på hvordan de kan utfylle hverandre.  


Takk til innledere og paneldeltakere som
 løftet ulike og interessante perspektiver.  

 

Translate »