Viken fylkesbibliotek

Viken fylkesbibliotek ivaretar regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling og bidrar til nyskaping.

Fylkesbibliotekets oppgaver er blant annet å synliggjøre bibliotekenes rolle i samfunnsutviklingen og styrke bibliotekene som relevante aktører for å skape åpne, innovative og bærekraftige lokalsamfunn. Vi arbeider også for å styrke bibliotekene som arena for opplevelser og livslang læring. Nettverksarbeid, kompetanseheving, utvikling og samordning er viktige stikkord for vårt arbeid.

Viken fylkesbibliotek vil ha to seksjoner, seksjon for bibliotek og samfunn og seksjon for aktiv formidling.

Seksjon for bibliotek og samfunn

Seksjonen vil blant annet ha ansvar for bibliotekanalyse, kompetansehevende tiltak, rådgivning knyttet til bibliotekrom, planarbeid, utvikling av digitale tjenester, øvrige felles bibliotektjenester og avtaler.

Seksjon for aktiv formidling

Seksjonen vil blant annet ha ansvar for utvikling av litteraturproduksjoner, litteraturformidling, kunnskapsformidling, samlingsutvikling og lånesamarbeid. Videre vil seksjonen ivareta drift og utvikling av publikumsrettede tjenester, f.t. bibliotekbuss, fengselsbibliotek og dokumentasjonssenter for musikk.

Translate »
X