Hurra! I forrige uke kom meldingen om at Nasjonalbiblioteket har tildelt Viken fylkesbibliotek kr 5.808.750 som del av statens tiltakspakke etter korona-utbruddet.

Tildelingen er tredelt og fordeler seg slik:

Digital formidling – kr 1.151.750
Dette er midler som skal brukes i samråd med folkebibliotekene i Viken, og tildelingen bygger på en søknad som ble sendt i begynnelsen av april. Før søknaden ble sendt hadde vi en innspillrunde, og tiltakene som ble skissert bygger på gode innspill fra bibliotekene i Viken. Midlene kan brukes på honorarer til innholdsleverandører, ekstern teknisk støtte og utstyr til fylkesbibliotek/folkebibliotek. Den digitale formidlingen skal kunne nå alle i hele landet. Viken fylkesbibliotek ser fram til videre dialog med bibliotekene i Viken om bruk av disse midlene!

Innkjøp av e-bøker – kr 4.607.000
Takket være denne rause tildelingen har vi kunnet møte den økte etterspørselen etter e-bøker, som kom etter at bibliotekene måtte stenge dørene. Midlene er forbeholdt innkjøp av norsk litteratur, og er en del av den totale støtten til norsk kulturliv. Tildeling til e-bøker er gitt med utgangspunkt i antall innbyggere i fylket.

Arbeid med kompetanseutvikling – kr 50.000
Nasjonalbiblioteket har gitt Viken fylkesbibliotek et særskilt oppdrag knyttet til kompetanseutvikling for bibliotekansatte. I oppdragsbeskrivelsen står det:

Ved behov foreta en enkel kartlegging blant fylkesbibliotekene av behov for kompetansetiltak knyttet til digital formidling og iverksette aktuelle tiltak. Andre fylkesbibliotek inviteres til samarbeid dersom det er relevant. Det bør foreligge konkrete opplæringstilbud relativt raskt, og oppdraget skal fullføres på noe lengre sikt med en mer helhetlig læringsressurs for digital formidling på bibliotekutvikling.no

Vi takker for handlingsrommet disse midlene gir oss og bibliotekene i Viken!

 

Foto: Gerd Altmann fra Pixabay

Translate »
X