Foto: privat

Fra 30. april vil Viken fylkesbibliotek øke staben sin med Kristine Mesgrahl, som kommer fra Nordre Follo bibliotek. Fylkesbiblioteket skal i 2021 lage en strategi for bibliotekutvikling. Kristine går inn i en stilling som rådgiver strategisk bibliotekutvikling og vil bli ansvarlig for koordineringa av strategiarbeidet ved fylkesbiblioteket. Hun har deltatt i anskaffelsen av biblioteksystem i Viken, som representant fra kommune i prosjektgruppen, og vil fortsette dette arbeidet som rådgiver ved fylkesbiblioteket. Kristine har i flere år arbeidet med prosjekter og bibliotekutvikling og har en variert bakgrunn. Viken fylkesbibliotek ser fram til å få henne med på laget! For å bli bedre kjent med henne, har vi stilt henne noen spørsmål.

 

Hvorfor ønsker du å jobbe i Viken fylkesbibliotek?

Som tidligere ansatt i et middels stort folkebibliotek i fylket har jeg opplevd fylkesbiblioteket og dets ansatte som en dyktig pådriver og svært god støtte for flere sider av bibliotekarbeidet. Jeg søkte jobben fordi jeg har lyst til å være med på laget og videreutvikle disse tilbudene. Jeg ønsker å bruke min erfaring og kompetanse til å jobbe sammen med dyktige kolleger for å fremme bibliotekutviklingen i fylket. Jeg ønsker å bli utfordret og utfordre – lære mer og forhåpentligvis bidra til at fylkesbiblioteket blir enda mer relevant for målgruppene.

 

Kan du fortelle litt om din faglige bakgrunn?

Min første jobb i bibliotek var på Universitetsbiblioteket i Bergen – det var en bi-jobb ved siden av kunststudier, men jeg ble “hekta” på bibliotek. Da jeg jobbet i Bergen forstod jeg enda tydeligere hvor viktig og spennende bibliotek er og jeg likte spesielt alle mulighetene som lå i de digitale løsningene. Jeg søkte meg inn på bibliotekutdanningen på Høgskolen i Oslo. Som bibliotekar har jeg jobbet både i fag- og folkebibliotek og i flere prosjekt med fokus på strategi og utvikling gjennom digitale tjenester.

I 2009 begynte jeg i min første folkebibliotekjobb i Oppegård der jeg har fått anledning til å jobbe med veldig mye forskjellig. Jeg har hatt ansvar for innføring av flere IKT- og systemendringer både i biblioteket og kommunen, i tillegg til at jeg har jobbet både med formidling, arrangementer og ledelse. Jeg har vært så heldig å få være med på reisen fra «stedfast skrankebibliotekar” til frittgående digital samhandlende bibliotekar. Denne reisen er ikke over for noen av oss – vi er fortsatt på vei og vi bør utforske mulighetene fremover.

Jeg kommer til fylkesbiblioteket fra stilling som spesialrådgiver ved biblioteket i Nordre Follo kommune. Nordre Follo er nettopp blitt slått sammen av Oppegård og Ski kommuner. Jeg tror min erfaring fra kommunesammenslåing kan være verdifull å ta med seg inn i et nyslått fylke.

 

Hvilke muligheter ser du for å drive bibliotekutvikling i Viken?

Viken er et stort fylke og jeg tenker at det ligger en enorm styrke i det. Nå har vi anledning til å bygge videre på det gode fra de gamle, og samarbeide med både interne og eksterne aktører for å styrke bibliotektilbudet til innbyggerne. Jeg tror at fylkesbibliotekets rolle “midt i mellom” i forvaltningsnivåene gir en god anledning til å påvirke og bli påvirket – både på tvers, oppover og nedover i systemet.

Jeg mener Viken bør være en tydelig stemme i det nasjonale biblioteksamarbeidet samtidig som det er en tilrettelegger for bibliotekene i fylket. Det er stor forskjell på hva det enkelte bibliotek trenger av støtte og hjelp. Jeg mener fylkesbiblioteket har en viktig rolle ved å utvikle gode kompetansehevende tjenester og bidra til å tilrettelegge for fellesløsninger som kommer innbyggerne i hele Viken til gode. Dette får vi til gjennom samarbeid og samhandling både i og utenfor bibliotekfeltet.

 

Er det noe spesielt du ser fram til i den nye jobben?

I min nye jobb ser jeg frem til å kunne heve blikket og fokusere på de store linjene i bibliotekutviklingen. I tillegg håper jeg å kunne bidra inn i flere pågående samarbeidsprosjekter.

For at vi skal utvikle oss trenger vi omforente mål, en plan for hvordan vi kommer dit og vi trenger gode prioriteringer på veien. Jeg ser frem til å jobbe med strategisk bibliotekutvikling og i denne prosessen bli kjent med enda flere av de dyktige folkene som jobber og bor i hele Viken. Jeg ønsker å lære mer og bidra til at vi kan le, dele og se hverandre.

Translate »
X