OM VIKEN FYLKESBIBLIOTEK

Viken fylkesbibliotek bidrar til nyskaping gjennom bibliotekutvikling, og ivaretar regionale bibliotekoppgaver

Fylkesbiblioteket synliggjør bibliotekenes rolle i samfunnsutviklingen og styrker bibliotekene som relevante aktører. Bibliotek skaper åpne, innovative og bærekraftige lokalsamfunn. Vi arbeider for å styrke bibliotekene som arena for opplevelser og livslang læring. Nettverksarbeid, kompetanseheving, utvikling og samordning er viktige stikkord for vårt arbeid. Fylkesbibliotekets oppgaver er nærmere angitt i bibliotekloven § 6.

§ 6.Generelt
Fylkeskommunen skal ivareta regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling, herunder gi råd til lokale myndigheter, yte bibliotekfaglig veiledning og assistanse, og arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål.

Viken fylkesbibliotek har to seksjoner; (S) seksjon for aktiv formidling og seksjon for bibliotek og samfunn.

Seksjon for Aktiv formidling

Seksjonen har ansvar for utvikling av litteraturproduksjoner, kunnskaps- og litteraturformidling, samlingsutvikling og lånesamarbeid. Seksjonen ivaretar også drift og utvikling av publikumsrettede tjenester.

Seksjon for Bibliotek og samfunn

Seksjonen har ansvar for bibliotekanalyse, kompetanseutvikling, rådgivning på bibliotekrom, planarbeid, utvikling av digitale tjenester, øvrige felles bibliotektjenester og avtaler.

Translate »