PROSJEKT: BIBLIOTEKTRANSPORT

Anskaffelse – bibliotektransport i Viken

Oppdatering juli 2022

 

Etter avlysning av første konkurranse er det planlagt å kunngjøre ny konkurranse med forhandling juli 2022.

Ta eventuelt kontakt med anskaffelsesrådgiver Kristina Richards kristinar@viken.no dersom du har spørsmål.

Hva?

I  2022 vil Viken fylkesbibliotek sette bibliotektransporten ut på anbud. Kontaktperson for anskaffelsen i fylkesbiblioteket er Cathrine Undhjem: anneun@viken.no.

Informasjon eksisterende transportordning.

Bakgrunn for prosjektet

Viken fylkesbibliotek jobber for tiden med å få på plass en ny felles avtale om transporttjenester for bibliotek i Viken  Ny avtale må være på plass til 1. april 2022.

Nåværende felles avtale om transporttjenester for bibliotek i Viken og Vestfold og Telemark ble forlenget for siste gang i 2021.Etter vurderinger i de nye fylkene ble det besluttet å gjennomføre anskaffelsen hver for seg. Informasjonen på denne siden gjelder dermed anskaffelse av transporttjenester for bibliotek i Viken.

Prosjektets mål og hensikt

Avtalen skal  omfatte transport av bibliotekmateriale mellom bibliotekene i Viken, og til alle bibliotek med nasjonale lånenumre i Norge og utlandet.

I Folkebibliotekloven heter det at folkebibliotekene har som målsetting å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling, og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene er med dette ledd i et nasjonalt biblioteksystem. Fjernlån mellom bibliotek er et nasjonalt samarbeid, der bibliotekene stiller sine mediesamlinger til disposisjon for lånere ved andre bibliotek. Alle som bor i Norge, kan få et nasjonalt lånekort på sitt bibliotek. Dette kortet kan brukes på alle offentlige bibliotek i Norge.

Bibliotek i videregående skoler og høyere utdanning deltar også i dette lånesamarbeidet. I tillegg skal fylkeskommunen ifølge Folkebibliotekloven ivareta regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling. Viken fylkeskommune bidrar med medier fra egen samling og ved å organisere tjenester knyttet til det lokale lånesamarbeidet mellom bibliotekene.

For at et slikt lånesamarbeid skal fungere må bibliotekene ha en transporttjeneste som omfatter sendinger av bøker og annet materiale mellom fylkets biblioteker, også ut av fylket og landet, til bibliotek som deltar i samarbeidet.

Det er store forskjeller på tilbudet i bibliotekene i Norge. De minste bibliotekene har mindre ressurser, mens de store kan gi et betydelig bredere tilbud. Dette gjør tilgangen til andre bibliotekers mediesamlinger viktig. Alle innbyggere har lik rett til informasjon, kunnskap og inspirasjon, uansett hvor du bor i landet.

Hvis det lokale biblioteket ikke har det materialet lånere ønsker i sine egne samlinger, kan lånere selv bestille dette fra andre bibliotek eller få hjelp til bestillingen fra sitt lokale bibliotek. Det kan bestilles fra folke-, videregående skole-, høgskole-, universitetsbibliotek osv.

FNs 17 bærekraftsmål ligger til grunn for samfunnsutviklingen i Viken og i “alt” Viken fylkeskommune gjør. Bærekraftperspektivet er godt ivaretatt ved at mediene som lånes mellom bibliotekene gjenbrukes utallige ganger. Kjørerutene som benyttes mellom bibliotekene skal være så funksjonelle og effektive som mulig for å unngå unødvendig kjøring.

Det er altså et utstrakt lånesamarbeid mellom alle norske bibliotek, og bibliotekenes samlinger er fellesressurser som kan brukes av alle. For at dette samarbeidet skal fungere må bibliotekene ha en effektiv transportordning.

Prosjektgruppen

Disse er per 2022 med i prosjektgruppen:

  • Annelin SaxhaugAatangen, Høgskole i Østfold
  • Tone Marthinsen, Lier kommune
  • Øystein Reiersen, Bærum kommune
  • Linda Kristina Abrahamsen, Rollag kommune
  • Øyvind Bråten, AU for videregående skoler i Viken
  • Heidi Lorentzen Viken fylkeskommune
  • Anne Cathrine Undhjem Viken fylkeskommune
  • Kristina Richards, Viken fylkeskommune, anskaffelsesavdelingen

Fremdriftsplan

Oppdatert framdriftsplan 2022

Uke

Aktivitet

Uke 27

Kunngjøring  – Prekvalifisering til konkurranse

Uke 32

Frist for å levere dokumenter for prekvalifisering (på grunn av ferie i juli er vi pålagt å legge inn ekstra tid). Sannsynlig frist 12.08.

Uke 32/ 33

Vurdere innsendte tilbud

Uke 33

Kunngjøre til leverandører som er prekvalifiserte

Uke 36/ 37

Frist for levering av fullt tilbud

Uke 38/ 39

Forhandlinger med leverandører

Uke 39/ 40

Reviderte tilbud

Uke 40/ 41

Karenstid/ tildeling

Uke 41/ 42

Undertegning av kontrakt

Translate »
X