DESENTRALISERTE ARBEIDSPLASSER

Desentraliserte arbeidsplasser i bibliotek

Viken fylkesbibliotek startet i november 2020 opp et nytt prosjekt – en pilot for å teste ut bibliotek som fleksible arbeidsplasser. Med oss i prosjektgruppa har vi Gol bibliotek, Hemsedal bibliotek, Hol folkebibliotek, Kongsberg bibliotek, Nesbyen bibliotek og Ål bibliotek og en ansattrepresentant fra Viken fylkeskommune.

Prosjektgruppas mandat er å legge til rette for og gi god tilgang til attraktive og fleksible arbeidsplasser i nærmiljøet for innbyggerne i de samarbeidende kommunene og ansatte i Viken fylkeskommune.

Prosjektet har som mål at innbyggerne i kommunene og Vikens ansatte skal kunne bruke sitt lokale bibliotek som arbeidsplass, og å vise at bibliotekene i Viken bidrar til å gjøre lokalsamfunn attraktive, inkluderende, demokratibyggende, lærende, klimavennlige og helsefremmende.

Mål for arbeidsplassene:  

  • De skal være fleksible og effektive
  • De skal være bærekraftige sosialt, økonomisk og for miljøet
  • De skal skape gode arbeidsmiljøer
  • De skal legge til rette for nytenkning, tverrfaglighet og samskaping
  • De skal bidra til at kommunene og Viken fylke er gode steder å bo og jobbe i

Prosjektets tiltak innebærer blant annet ombygging og tilrettelegging av biblioteklokalene, kompetanseheving for bibliotekansatte, markedsføring og synliggjøring av bibliotekenes tilbud, deres bidrag inn i det grønne skiftet og deres rolle i by- og stedsutvikling.

Oppstarten av prosjektet “Desentraliserte arbeidsplasser i bibliotek” ble vedtatt av Fylkesrådet i Viken 25. Juni 2020 og prosjektet er definert til å vare ut 2022. Det er opprettet en styringsgruppe som vil komme med innspill til prosjektgruppas arbeid.

 

Spørsmål om prosjektet kan rettes til prosjektleder Beate Ranheim beatera@viken.no 

Translate »
X