Formidlingskompetanse i folkebibliotek 

Tiltaksmål:

Fylkesbibliotekene har et lovpålagt ansvar for å tilby kompetansehevende tiltak for bibliotekansatte og har som mål å styrke formidlingskompetansen. Bibliotekene skal formidle kunnskap og kultur. Hensikten med prosjektet er å styrke bibliotekenes og bibliotekansattes arbeid med å formidle det store mangfoldet i fag- og folkebibliotekenes samlinger og å utvikle bibliotekene som kunnskapsarenaer. En viktig byggestein i alle bibliotekansattes kompetanse er kommunikativ kompetanse og det er et mål å styrke denne kompetansen i all type formidling, for et uensartet publikum og med god kunnskap om litteratur og kilder. 

Det er et mål å utvikle kompetansen på formidling og veiledning for lesing, dannelse og kritisk tenkning. Med et samlet og mangfoldig kompetanseløft for folkebibliotekene, vil bibliotekene og bibliotekansatte være med på å oppnå målene om å styrke den generelle lesekompetansen i befolkningen og å øke utlånet av fysisk og digitalt materiale i folkebibliotekene. Det er også et mål å møte innbyggerne der de er. 

Prosjektbeskrivelse:

Fylkesbibliotekene har som regional utviklingsaktør i mange år sørget for kurs og kompetanseutvikling innenfor formidling, men vil gjennom dette prosjektet gjør et nytt løft, basert på det vi allerede kan.

For å favne bredt nok i et flerårig løp for både uformell og formell kompetanseutvikling, tar prosjektet utgangpunkt i følgende tre innfallsvinkler:

Kulturell bevissthet, kommunikativ kompetanse og litterær kompetanse.

  • Kulturell bevissthet handler om rolleforståelse, litteratursosiologi og litteraturpolitikk.
  • Kommunikativ evne/kompetanse handler om at bibliotekansatte må kunne formidle litteratur, tekster, informasjon og kunnskap godt, både muntlig, skriftlig, fysisk og digitalt.
  • Litterær kompetanse er her kompetanse om det vi skal formidle, litteratur, innhold fra  fag- og folkebibliotek og kritisk tenkning. Herunder har vi Sjangerskolen, Bookbites, Allbok, Bokhylla, arrangementer som bokgilder, men også kunnskapskilder som Idunn, DOAJ og Helsebiblioteket.

Hvilke kilder, verktøy og metoder bibliotekansatte har tilgang til og hvordan de benytter seg av disse, vil tydeliggjøre og profesjonalisere bibliotekarene og bibliotekarrollen.

Metodikk:
Metodikken tar utgangspunkt i:

  • Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling.
  • Det skal satses på å styrke bibliotekenes og bibliotekansattes arbeid med å formidle det store mangfoldet i bibliotekenes samlinger.

Det ligger som et viktig premiss at kompetanseutvikling skjer ved å prøve og å gjøre. Prosjektet gir oss mulighet til å «leke» oss fram til formidling som aldri er gjort før, og en bred mobilisering der alle prøver og øver over hele landet med samme mål. Dette kan for eksempel foregå regionalt, enten digitalt eller ved at deltakerne møtes. Fylkesbibliotekene skal være navet i kompetanseutviklinga og gjennomføringa, men det er også et mål at bibliotekene i hele landet deltar i utvikling, gjennomføring og videreutvikling. Dette vil skje i samarbeid med relevante parter som Nasjonalbiblioteket, universitet og høgskoler, Leser søker og vitensentre, og med nye samarbeidspartnere som kommer til i løpet av prosjektet. Formidling er det viktig å få øve seg på, og få hjelp til refleksjon om kvaliteten på opplegg og presentasjon.

Prosjektperiode: 2 årig.

Prosjektkoordinator: Trøndelag fylkesbibliotek

Fylkesbibliotekene eier prosjektet sammen, står ansvarlige for sin del, og er navet i kompetanseutviklingen og gjennomføringen.

Translate »
X