Grunnmodell for kartlegging av kompetanse

Prosjektet bestemte under en felles workshop at vi skal gjennomføre en kartlegging av kompetansen til de ansatte i bibliotekene og arbeidsgruppen har utarbeidet en modell for analyse. Brukerundersøkelsen vil bli gjennomført i begynnelsen av mai og danne grunnlag for analysen.

Hva mener vi med kompetanse?
Kompetanse er de kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som anvendes til å løse en oppgave. Kompetanse består både av formell kompetanse (typisk utdanning) og uformell kompetanse (jobberfaring, annen erfaring inkludert livserfaring). Til sammen blir dette arbeidstakerens realkompetanse.

Grunnmodell for kartlegging av kompetanse

Ønsker/mål
– Alle gleder seg til å gå på jobb
– Alle har meningsfulle oppgaver
– Gjøre bibliotekansatte bedre i stand til å skape morgendagens bibliotek (relevant kompetanse)
– Sterke faglige nettverk

Målbar ved
– Lavere sykefravær
– Økt kompetanse gjennom kurs og videreutdanning
– Bedre resultater på medarbeidersamtaler, trivselsundersøkelser og brukerundersøkelser

 • Definere kompetansekrav/behov
  • Hvilken kompetanse trenger kommunen/virksomheten for å nå sine mål og utføre definerte oppgaver på ønsket måte og nivå? Kvalitet og kapasitet/sårbarhet.
 • Analysere kompetansekapital
  • Har kommunen/virksomheten den kompetansen den trenger i forhold til kompetansekravene?
   Blir viktig kompetanse som vi har brukt på en god måte?
   Hvilken kompetanse forvalter vi gjennom våre medarbeidere og hvilken blir brukt?
 • Identifisere kompetansebehov
  • Hvilken kompetanse mangler vi eller blir ikke brukt?
   a) Mobiliseringsbehov:
   Hvilken kompetanse kan mobiliseres bedre hos våre medarbeidere?
   b) Læringsbehov:
   Hvilken kompetanse kan utvikles hos våre medarbeidere?
   c) Anskaffelsesbehov:
   Hvilken kompetanse bør anskaffes gjennom rekruttering eller samarbeid med andre?

Les mer om prosjektet her.

Translate »
X