Utvikling av verktøykasse for sammenslåing av bibliotek

Ved kommunesammenslåing er det liten tvil om at flere offentlige tjenester vil bli sentralisert til noen kommunesentra. Da er det viktig å ha noe igjen i lokalmiljøet. Det er naturlig å tenke at dette «noe» er biblioteket, som i enda større grad enn i dag kan utvikles til identitetsskapende nærmiljøsentre. I tillegg til primære bibliotekoppgaver, kan det vurderes om enkelte andre kommunale oppgaver samlokaliseres med bibliotektjenestene.

Mål for prosjektet
Prosjektet har som mål å utarbeide en strategimodell for sammenslåing av fem (seks til syv) folkebibliotek for å sikre best mulige bibliotektjenesten når det blir kommunesammenslåinger. Målet er å utvikle et godt prosessverktøy i arbeidet med en ny bibliotekstruktur i en ny kommune. (Marker, Eidsberg, Askim, Spydeberg, Trøgstad og Hobøl).

Prosjektbeskrivelse
Kommunene i Indre Østfold er i endring og bibliotekene står foran store utfordring ved en kommunesammenslåing.  I Indre Østfold er bibliotekene i hovedsak jevnstore og derfor er det ingen bibliotek som peker seg tydelig ut som motor (hovedbibliotek versus filial) ved en kommunesammenslåing (fusjon). Bibliotekene i Indre Østfold har mye erfaring og lang tradisjon for å finne frem til gode løsninger i fellesskap. Det være seg i form av nye samarbeidsformer, nettverk, aktiviteter, fjernlån av medier, relasjoner og fysiske møter. Dette har tidligere sikret gode tjenester lokalt for brukerne.
Dette kan endre seg ved en kommunesammenslåing og vi ønsker å se på følgende forhold gjennom en treåring fase:

Fase I – Leveranse: Kartlegging 2016
• Hvilke utfordringer møter bibliotekene i en kommunesammenslåingsprosess?
• Hva er viktig å ta hensyn til når løsningene på disse utfordringene skal utarbeides?
• Hvordan blir bibliotekenes muligheter, rolle og oppgaver i samfunnsutviklingen hvor biblioteket fungerer som stedsutvikler? Hvordan kan bibliotekene bidra i arbeidet med å få til bærekraftige og attraktive byer og bygdebyer for bedrifter, bosetting og besøk.
• Kartlegging av kompetanse
• Gradering av type bibliotek (basissortiment versus fullsortiment)

Fase II – Leveranse: Egenvurdering
• Egenvurdering av eget bibliotek – hva er vi gode på, hva er vi dårlige på? (Giga-mapping, tankekart Freemind, flytdiagram, )
• Muligheter og begrensinger innenfor dagens ressurser (arbeidsressurser, fysisk plassering, kompetanse)
• Rolleavklaringer og fremtidsvyer
• Ledelse

Fase III – Leveranse: Strategimodell for implementering
Hovedområder prosjektet ønsker å kartlegge:
• Personalforvaltning
• Tjenesteforvaltning- og utvikling
• Kompetanse
• Tekniske løsninger
• Risikofaktorer (fallgruver)
• Fysisk plasseringer
• Ledelse
• Økonomi

Tidsplan for gjennomføring
De fem kommunene har inngått en intensjonsavtale som blir behandlet/vedtatt juni 2016 (se vedlegg). En kommune er kommet til etter at intensjonsavtalen ble inngått, Trøgstad deltar nå i forhandlinger.
Vi tror tidlig fokus på sammenslåing og tjenesteutvikling fra bibliotekenes side kan gjøre dem skikket til å bli en vinner i den fremtidige kommunesammenslåingen.

Om de praktiske sidene ved en kommunesammenslåing overses, kan dette ha negative konsekvenser for gjennomføringen, og mye av gevinsten som skulle realiseres kan forsvinne.

Denne delen av kommunesammenslåing blir fort undervurdert, og bruk av bibliotekene som rådgivere i bibliotekspørsmål kan gi kommuneledelsen det nødvendige rom til å fokusere på de riktige tingene, samtidig som det praktiske eller operasjonelle implementeringsarbeidet har fremdrift og er under forsvarlig kontroll. Tidlig fokus på utvikling av godt arbeidsmiljø og klare roller og ansvar kan fremme en god prosess.

Arbeidsmål med prosjektet
• Sikre at vi beholder og utvikler attraktive møteplasser for alle innbyggere i regionen
• Utvikle et enda bedre, mer tilgjengelig og publikumsvennlig tilbud når det gjelder tjenester innen bibliotek, kultur, fritidstilbud, læring og offentlig tjenester
• Sikre økonomisk bærekraft gjennom nye former for samarbeid og sambruk for effektiv utnyttelse av arealer, personalressurser og andre innsatsfaktorer
• Sikre bedre tilbud til barn og unge
• Utvikle folkebibliotekene som en drivkraft i framtidig stedsutvikling.

Les mer om prosjektet her.

Translate »
X