TEMASTRATEGI OM BIBLIOTEKUTVIKLING


Foto: Jarle Nyttingnes

Viken fylkeskommune har vedtatt å utvikle tre temastrategier innen kultur og mangfold i 2021:

 • Temastrategi for kunst og kultur
 • Temastrategi for bibliotekutvikling
 • Temastrategi for frivillighet

Temastrategiene skal vedtas innen utgangen av 2021, og vil gjelde for perioden 2022-2025. Felles for strategiene er at de vil være de første planene med Viken-perspektiv, og vil erstatte fylkeskommunens tidligere planer og strategier innen disse tre områdene.

Les mer om de tre temastrategiene på viken.no: Temastrategier kunst og kultur, bibliotekutvikling og frivillighet – Viken fylkeskommune

Temastrategi om bibliotekutvikling

En temastrategi vil først og fremst handle om hva fylkesbiblioteket skal prioritere å jobbe med i fortsettelsen, basert på den kunnskapen vi har om Viken generelt og bibliotekenes behov spesielt.

Temastrategi for bibliotekutvikling skal:

 • Bidra til gode og attraktive bibliotektjenester for innbyggerne i Viken gjennom å utvikle og styrke bibliotekene.
 • Vise hvilket ambisjonsnivå fylkeskommunen har for dette arbeidet.
 • Vise hvordan utvikling skal skje gjennom godt samarbeid med bibliotekene.

Vedtatt mandat og prosjektbeskrivelse for arbeidet.

Medvirkningsprosess

Vi ønsker en bred dialog i arbeidet med temastrategien og samler innspill fra innbyggere og bibliotekansatte i Viken på flere måter. I begynnelsen av juni inviterte vi alle til å svare på en felles spørreundersøkelse for kunst, kultur, frivillighet og bibliotek. Den 10. og 15. juni gjennomførte vi to digitale innspillmøter for innbyggere og bibliotekansatte. Innspillene hjelper oss i arbeidet med å lage en strategi som bidrar til et godt bibliotektilbud til innbyggerne i Viken.

Innspill fra ungdom: Hvordan ser ditt drømmebibliotek ut?
Torsdag 10. juni inviterte vi ungdom mellom 13 og 20 år til å komme med innspill i et “hybrid-møte” i rommet #DRØMMEBIBLIOTEKET på UKM Vikens server i kommunikasjonsplattformen Discord.
Vi fikk mange gode innspill om drømmebiblioteket både fra ungdom som satt hjemme hos seg selv og deltok i Discord og fra ungdom som var samlet på bibliotekene i Sarpsborg, Ullensaker, Jevnaker og Bærum.
Her kan du lese en artikkel om arrangementet slik det foregikk i Bærum bibliotek.

Innspill fra bibliotek, bibliotekansatte, innbyggere og frivillige organisasjoner
Tirsdag 15. juni gjennomførte vi innspillmøter for både bibliotekansatte og innbyggere i Viken. En konsulent fra Opinion AS ledet samtalen og stilte spørsmål underveis, mens deltakerne skrev inn sine kommentarer og diskuterte gjennom en chat.

Opinion AS har samlet innspillene fra disse møtene i en rapport som du kan lese her.

Fremdriftsplan: Temastrategi for bibliotekutvikling
 • 1. juni: Informasjonsmøte om mandatene for temastrategiene samt den videre prosessen frem mot politisk vedtatt strategi i desember 2021.
 • 10. juni: Innspillmøte for ungdom 13 – 20 år
 • 15. juni: Innspillmøte for alle
 • August: Første utkast til temastrategi for bibliotekutvikling klart
 • August/september: Innspill til første utkast og revidering
 • Desember: Temastrategien vedtas

Artikler om temastrategien

Translate »
X