TEMASTRATEGI FOR BIBLIOTEKUTVIKLING

Illustrasjon

Vi ønsker dine innspill!

Fylkesrådet har nå vedtatt førsteutkast for temastrategi for bibliotekutvikling i Viken 2022-2025 og vi ønsker oss innspill innen 7. oktober. Vi ønsker særlig tilbakemelding på forslag til Visjon, mål og strategier i kapittel 3 – men tar også gjerne i mot generelle innspill til utkastet.

Merk at utkastet vi ønsker tilbakemelding på er et tidlig utkast, basert på vår kunnskap om Viken generelt og fylkesbibliotekets virkemidler spesielt. I tillegg har vi vurdert alle innspill vi har fått fra innspillsrunden tidligere i år. Nå ønsker vi oss tilbakemeldinger på om strategien treffer behov og ønsker for bibliotekutviklingen i fylket. Utfyllende informasjon og lenke til utkastet ligger på nettsiden til Viken fylkeskommune. På denne nettsiden ligger i tillegg lenke til utkast til temastrategi for kunst og kultur som du også er velkommen til å gi innspill på.

Praktisk informasjon om skriftlige innspill

 • Frist for skriftlige innspill er 7. oktober kl. 12.00.
 • Innspillene må sendes som e-post til post@viken.no
 • E-posten merkes med «2021/48982 innspill til temastrategi for bibliotekutvikling»
 • Du kan gi innspill til begge utkast i samme e-post, da må det merkes tydelig i emnefeltet at innspillene gjelder begge utkast

Bakgrunn

Viken fylkeskommune har vedtatt å utvikle tre temastrategier innen kultur og mangfold i 2021:

 • Temastrategi for kunst og kultur
 • Temastrategi for bibliotekutvikling
 • Temastrategi for frivillighet

Temastrategiene skal vedtas innen utgangen av 2021, og vil gjelde for perioden 2022-2025. Felles for strategiene er at de vil være de første planene med Viken-perspektiv, og vil erstatte fylkeskommunens tidligere planer og strategier innen disse tre områdene.

Les mer om de tre temastrategiene på viken.no: Temastrategier kunst og kultur, bibliotekutvikling og frivillighet – Viken fylkeskommune

Temastrategi om bibliotekutvikling

En temastrategi vil først og fremst handle om hva fylkesbiblioteket skal prioritere å jobbe med i fortsettelsen, basert på den kunnskapen vi har om Viken generelt og bibliotekenes behov spesielt.

Temastrategi for bibliotekutvikling skal:

 • Bidra til gode og attraktive bibliotektjenester for innbyggerne i Viken gjennom å utvikle og styrke bibliotekene.
 • Vise hvilket ambisjonsnivå fylkeskommunen har for dette arbeidet.
 • Vise hvordan utvikling skal skje gjennom godt samarbeid med bibliotekene.

Vedtatt mandat og prosjektbeskrivelse for arbeidet.

Medvirkning i første innspillsrunde

Vi ønsker en bred dialog i arbeidet med temastrategien og samler innspill fra innbyggere og bibliotekansatte i Viken på flere måter. I begynnelsen av juni inviterte vi alle til å svare på en felles spørreundersøkelse for kunst, kultur, frivillighet og bibliotek. Den 10. og 15. juni gjennomførte vi to digitale innspillmøter for innbyggere og bibliotekansatte. Innspillene hjelper oss i arbeidet med å lage en strategi som bidrar til et godt bibliotektilbud til innbyggerne i Viken.

Innspill fra ungdom: Hvordan ser ditt drømmebibliotek ut?
Torsdag 10. juni inviterte vi ungdom mellom 13 og 20 år til å komme med innspill i et “hybrid-møte” i rommet #DRØMMEBIBLIOTEKET på UKM Vikens server i kommunikasjonsplattformen Discord.
Vi fikk mange gode innspill om drømmebiblioteket både fra ungdom som satt hjemme hos seg selv og deltok i Discord og fra ungdom som var samlet på bibliotekene i Sarpsborg, Ullensaker, Jevnaker og Bærum.
Her kan du lese en artikkel om arrangementet slik det foregikk i Bærum bibliotek.

Innspill fra bibliotek, bibliotekansatte, innbyggere og frivillige organisasjoner
Tirsdag 15. juni gjennomførte vi innspillmøter for både bibliotekansatte og innbyggere i Viken. En konsulent fra Opinion AS ledet samtalen og stilte spørsmål underveis, mens deltakerne skrev inn sine kommentarer og diskuterte gjennom en chat.

Opinion AS har samlet innspillene fra disse møtene i en rapport som du kan lese her.

Fremdriftsplan: Temastrategi for bibliotekutvikling
 • 1. juni: Informasjonsmøte om mandatene for temastrategiene samt den videre prosessen frem mot politisk vedtatt strategi i desember 2021.
 • 10. juni: Innspillmøte for ungdom 13 – 20 år
 • 15. juni: Innspillmøte for alle
 • August: Første utkast til temastrategi for bibliotekutvikling klart
 • 9. september – 7. oktober: Innspill til første utkast
 • September/oktober: revisjon av første utkast
 • Desember: Temastrategien vedtas

Artikler om temastrategien

Vi ønsker dine innspill

Vi ønsker dine innspill

Fylkesrådet har nå vedtatt førsteutkast for temastrategi for bibliotekutvikling i Viken 2022-2025 og vi ønsker innspill innen 7. oktober.

Translate »
X