Tilskuddsmidler

Viken fylkesbibliotek lyser ut midler til tiltak som støtter opp om mål og prioriteringer i Temastrategi for bibliotekutvikling i Viken 2022-2025.
Dette er en engangsordning, og det skal fordeles 1 500 000 kroner. Søknadsfrist var den 25.11.2022

Retningslinjer

Les mer om tilskuddsordningen i nyhetssaken

Tildeling: les nyhetssaken 1,5 millioner til bibliotekutvikling i Viken

Her finner du presentasjonen fra fylkesbibliotekets informasjonsmøte 14. november

Kontakt oss:

Spørsmål og svar fra informasjonsmøtet:

Spørsmål: Kan inventar og utstyr inkludere innkjøp av bøker?

Svar: Det er åpning for å søke om midler til innkjøp av bøker dersom det kan knyttes til formidling i prosjektet dere søker om midler til. Det forutsettes at tiltaket kan knyttes opp mot mål og prioriteringer i Temastrategi for bibliotekutvikling.

Spørsmål: Kan man søke både alene og i samarbeid med flere bibliotek?

Svar: Hvert bibliotek kan søke alene, sammen med andre, eller begge deler. Hvert bibliotek kan søke om inntil

200 000 kroner til sammen.

Spørsmål: Hva om vi også har søkt andre om tilskudd til samme prosjekt?

Svar: Det kan styrke prosjektet og søknaden med midler fra flere tilskuddsytere. Oppgi gjerne hvem dere har søkt midler fra.

Spørsmål: Kan vi søke på flere prosjekter?

Svar: Biblioteket kan søke flere prosjekter, på inntil 200 000 kroner til sammen

Spørsmål: Hva er vanlig drift?

Svar: Vanlig drift er alt som kan kategoriseres som oppgaver biblioteket gjør til vanlig, både i forhold til lønn og innkjøp.

Spørsmål: Hva om samarbeidet ikke er helt formalisert?

Svar: Søk allikevel og forklar at det jobbes med

Spørsmål: Kan flere folkebibliotek søke sammen og bruke en stor andel til et fellesprosjekt? Blir dette også sett på som et samarbeid som blir prioritert?

Svar: Flere folkebibliotek kan søke sammen. Fordeling av eventuelle søknader fra samme bibliotek, er opp til bibliotekene, maks søkesum per bibliotek er 200 000. Samarbeid som bidrar til å oppnå mål og strategier i Temastrategi for bibliotekutvikling vil bli prioritert.

Spørsmål: Kan det søkes om vikarmidler for å kunne kurse eget personale?

Svar: Ja, hvis kompetanseutviklingen er et virkemiddel for å nå målene i Temastrategi for bibliotekutvikling