Foto: Viken fylkesbibliotek. Henrikke Lingeberg fra Viken fylkesbibliotek, Eddie Pedersen fra HK-dir, Hilde Grefsrud, Gunnar Vilberg, Anette Vatnebryn og Stian Færden Kristensen fra fylkesbiblioteket.

Bibliotekansatte i Viken legger ned en stor innsats for å veilede innbyggerne på nett. «Digitalt utenforskap: hva kan vi bidra med for å tette gapet?». Det er et spørsmål som ansatte i Viken-bibliotekene stiller seg i det daglige. Det var også tema for fagdag 3. mai. I løpet av dagen var det flere foredrag og det var god tid til gruppearbeid. Gruppene satt i Bærum, Fredrikstad, Indre Østfold, Rollag, Ringerike, samt en digital gruppe. Det kom fram mange ideer, erfaringer og tips for hvordan arbeidet kan organiseres best mulig, og om hvordan bygge tillit og kvalitet i veilederrollen.

Veien videre

Bærum bibliotek ønsker å lage en strategi for opplæring av veiledere, som skal favne både bibliotekansatte og frivillige veiledere. Det pekes på behovet for å lage en strukturert opplæring av alle veiledere. Indre Østfold bibliotek og innbyggertorg har jobbet mye med å sikre at alle ansatte har basiskompetanse, som gir både evne og vilje til å veilede.

Styrke samhandlingen i egen kommune
Bibliotekene kan koble seg på samarbeidspartnere som innbygger-/servicetorg, frivilligsentral, voksenopplæring, helse/omsorg og NAV. Slik blir det lettere å treffe innbyggerne der de er, i en situasjon hvor folk er motiverte for å lære mer. Ambulerende og oppsøkende tjenester kan være en mulighet.

Flere ønsker tettere samarbeid med lokale lag og foreninger. Næringsliv, som lokale banker, kan også vente seg en invitasjon fra bibliotekansatte.

Det er motivasjon for å søke støtte til satsinger og prosjekter, men samtidig en bevissthet omkring overganger fra prosjekt til drift. Det er klare ambisjoner om å synliggjøre befolkningens behov for digital deltakelse inn i budsjettsammenheng, for å skape veiledningstilbud som blir godt innarbeidet og varige i kommunen.

Nå ut til flere! Det er et ønske å gjøre tilbudene bedre kjent, både i digitale kanaler og mer tradisjonelle kanaler som oppslag på nærbutikk, via lag og foreninger, og annonser i lokalavisen.

Bruk ressursene! Vi må markedsføre ressursene som allerede finnes, og ta oppleggene mer aktivt i bruk. Eksempler på ressurser er nettstedet digidel.no, der veiledere finner mye innhold, også kartleggingstester. For publikum er Data Detox en ressurs som Viken fylkesbibliotek stiller til disposisjon, for voksen eller for ungdom.

Barn, unge og eldre

Nettvett for barn og unge er et tema som ble trukket fram. Likeså at en del foreldre ønsker introduksjon til hvordan de kan følge med på barnas læringsplattformer.

Et perspektiv som ble minnet om flere ganger i løpet av dagen, er at vi alle innimellom kan ha behov for støtte til å finne fram i samfunnet. Bibliotekarer har taushetsplikt. Det er ikke flaut å be om hjelp.

Translate »