Arbeidet med å utvikle en temastrategi for bibliotekutvikling har startet, og vi ønsker innspill og aktiv deltakelse i den videre prosessen. Dette er en av tre temastrategier som Viken er i gang med innen området kultur og mangfold – se faktaboks nederst på siden.

Temastrategien vil bli et viktig styringsverktøy for fylkeskommunen, og vil få stor betydning for fylkesbibliotekets videre arbeid. Ved å bidra med innspill kan du medvirke til et godt bibliotektilbud til innbyggerne i Viken.

I første omgang inviterer vi til:

  • Et felles informasjonsmøte om temastrategiene – tirsdag 1. juni kl. 14.00-15.00
    Her vil vi informere om mandat for de tre strategiene innen kultur og mangfold og den videre prosessen fram mot politiske vedtak i desember 2021. Møtet arrangeres i zoom og lenke sendes ut til de som melder seg på. Møtet er åpent for alle som ønsker å delta og er nysgjerrig på den videre prosessen.Påmeldingsfrist 28. mai: Meld deg på informasjonsmøtet her.
  • Gi innspill til temastrategi for bibliotekutvikling 
    Vi ønsker bred dialog, og håper mange vil bidra med innspill via en spørreundersøkelse i Questback. Vi ser fram til gode innspill fra bibliotek, kommuner, ulike organisasjoner og innbyggere.Gi dine innspill her. Frist for å gi innspill er mandag 14. juni 2021 kl. 12.00.

Hva skjer videre?
Dette er starten på en medvirkningsprosess som vil foregå fram mot sommeren, og bibliotekene i Viken vil bli invitert til å delta og bidra på ulike måter framover. Merk at vi planlegger et innspillmøte for ungdom 10. juni og et innspillmøte for andre (bibliotek, kommuner, skoler, innbyggere med flere) 15. juni.

Vi ser fram til videre samarbeid om temastrategi for bibliotekutvikling!

Følg den videre prosessen via fylkesbibliotekets hjemmeside og fylkeskommunens informasjonsside om temastrategiene

 

Nye temastrategier for Viken
Viken fylkeskommune har vedtatt å utvikle tre temastrategier innen kultur og mangfold i 2021:

  • Temastrategi for kunst og kultur
  • Temastrategi for bibliotekutvikling
  • Temastrategi for frivillighet

Temastrategiene knyttes til bruk av fylkeskommunens egne virkemidler og vil bli viktige styringsverktøy for Viken fylkeskommune. Strategiene vil ikke binde andre aktørers arbeid, men medvirkning og innspill fra eksterne samarbeidspartnere blir allikevel viktig for å skape gode strategier til det beste for innbyggerne i Viken.

Temastrategiene skal vedtas innen utgangen av 2021, og vil gjelde for perioden 2022-2025.

FNs bærekraftmål
FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. Flere av FNs bærekraftmål vil være inkludert i arbeidet med temastrategiene og gi føringer for strategiske valg.

 

 

 

Translate »
X