Temastrategi

Viken er et stort fylke med et mangfold av biblioteker. Bibliotekene er kulturarenaer, kunnskapsarenaer og møteplasser, og er tuftet på det demokratiske prinsippet om at alle skal ha likeverdig og gratis tilgang til informasjon og kunnskap.

Temastrategi for bibliotekutvikling er et viktig styringsverktøy for Viken fylkeskommune. Strategien må sees i lys av lokal og nasjonal bibliotekutvikling. Visjonen, «Bibliotekene i Viken viser vei», uttrykker et høyt ambisjonsnivå på vegne av bibliotekene i Viken. Med denne strategien inviterer vi til videre samarbeid om bibliotekutvikling.

I skjæringspunktet mellom kultur, utdanning og livslang læring, folkehelse og sosialt arbeid vil utvikling av bibliotek være et viktig bidrag på veien til et mer inkluderende, demokratisk og bærekraftig Viken-samfunn.

Dette er en kortversjon av temastrategi for bibliotekutvikling
for 2022 – 2025.  Les hele strategien

Fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen
Fylkesbiblioteksjef, Heidi Hovemoen

Vi prioriterer:

Barn og unge

Bibliotekene har en viktig rolle som inkluderende og frivillige møteplasser, der barn og unge sammen kan oppleve, oppdage, delta og skape. Ved å videreutvikle dette tilbudet kan vi bidra til å inkludere og gi barn og unge i Viken et bedre liv.

Mulighetsrommet for bibliotekene ligger særlig i språkstimulerende tilbud til de yngste barna, god tilgang til litteratur og økt formidlings- og informasjonskompetanse hos bibliotekansatte.

Bærekraftige bibliotek

Bibliotekenes bidrag til den sosiale bærekraften er betydelig, og ved å stimulere til lesekompetanse, kritisk tenking, mangfold og inkludering kan vi bidra til bærekraftig utvikling i by og bygd.
Bærekraft i bibliotek handler om samarbeid og om deling av alt fra kunnskap, litteratur og kultur til utstyr. Slik styrker bibliotekene deltakelse og lokaldemokrati.

Formidlings- og informasjonskompetanse

Bibliotekansatte med solide kunnskaper om formidling, litteratur og lesere, sørger for at rett bok finner rett leser. Informasjonskompetanse og evne til kritisk tenking er viktigere enn noen gang, både for utdanning og for å delta aktivt i samfunnet. Folkeopplysningstanken er førende for utvikling av bibliotekene som kunnskapsarenaer, ikke minst ved å formidle og gjøre forskning tilgjengelig for innbyggerne.

Dette skal vi oppnå:

Bibliotekene i Viken skaper flere og bedre lesere

Lesing er nøkkelen til å lykkes i utdanning, arbeid og hverdagsliv. Ved å bidra til leselyst og lesekompetanse hos barn og unge kan bibliotekene gi mange et godt utgangspunkt videre i livet.

Viken fylkeskommunen skal:

 • bidra til at barn og unge har god tilgang til litteratur
 • prioritere formidlingskompetanse rettet mot barn og unge
 • utvikle felles verktøy for litteraturformidling som skaper leselyst

Bibliotekene i Viken bidrar til at flere lærer hele livet

Bibliotekene er en arena for demokratisk og likeverdig tilgang til litteratur, kultur og kunnskap.  Bibliotekenes formidling og veiledning i informasjonskompetanse og kritisk tenkning er viktig.

Viken fylkeskommune skal

 • utvikle og støtte litteratur- og kulturformidling i bibliotekene
 • bidra til at bibliotekene stimulerer innbyggerne til kritisk tenkning og kunnskapsdeling
 • bidra til at det blir utarbeidet en utviklingsplan for bibliotek i videregående skole, som forsterker bibliotekenes rolle som pedagogisk læringsarena
 • bidra til økt samarbeid mellom folkebibliotek og bibliotek i skole og høyere utdanning
Tamastrategi 2

Bibliotekene i Viken fremmer likeverd, fellesskap og folkehelse

Bibliotekene er uavhengige møteplasser der innbyggerne treffes på lik linje og møter andre verdier enn sine egne. Slik styrker bibliotekene deltakelse og lokaldemokrati og er viktige bidragsytere til et integrert samfunn.

Viken fylkeskommune skal

 • bidra til mangfoldige kulturelle opplevelser for barn i barnehagealder
 • bidra til at bibliotekene stimulerer innbyggerne til aktiv samfunnsdeltakelse
 • være pådriver for åpen tilgang til litteratur, kunnskap og forskning
 • bidra til at bibliotekene hever digital kompetanse hos innbyggere
 • fremme mangfold, likestilling og inkludering i utviklingsprosjekter
Temastrategi 3

Bibliotekene i Viken deltar i bærekraftig utvikling av samfunnet

Fylkeskommunen skal arbeide for en livskraftig region, fremme en balansert og bærekraftig utvikling i by og bygd, og motvirke sosiale forskjeller. Det innebærer å ta vare på og styrke menneskene, mangfoldet, naturen, arbeidslivet og demokratiet. Bibliotekene er viktige aktører i dette arbeidet.

Viken fylkeskommune skal

 • bidra til at bibliotekene er uavhengige møteplasser som styrker lokaldemokratiet
 • styrke biblioteket som samskaper og utvikler i lokalsamfunnet
 • videreutvikle delingskulturen i bibliotekene
 • stimulere til samarbeid mellom kommuner, frivillighet og andre relevante aktører
 • prioritere strategiske, innovative og bærekraftige anskaffelser

Fylkesbibliotekets arbeidsområde –
Viken har

 • 1,2 millioner innbyggere (2021)
 • 51 kommuner (2021)
 • 91 folkebibliotekavdelinger (inkludert fengselsbibliotek) med 485 ansatte (2020)
 • 544 grunnskoler med 156 000 elever (2020/2021)
 • 58 fylkeskommunale VGS (totalt 79 inkludert private)
  med 44 000 elever (2021)
 • 1238 barnehager med 63 766 barn (2020)
 • 6 universitetsavdelinger (2021)
 • 4 høgskoleavdelinger (2021)
 • 31 fagbibliotek (fra medisinske bibliotek, diverse instituttbibliotek og små private fagbibliotek) (2021)

Bakgrunn for temastrategi