TEMASTRATEGI FOR BIBLIOTEKUTVIKLING

Illustrasjon

Digital lansering

Temastrategien lanseres torsdag 17.2.2022 kl. 9.00 i en sending på Vikens kommune-TV. Tema for lanseringen er bibliotekutvikling i Viken fram mot 2025 – hva kan fylkeskommunen bidra med?
Lanseringen er to delt – med en åpen del som strømmes og en del som gjennomføres i teams. Les mer om arrangementet og meld deg på herfra.

Program:

 • Kl. 9.00-9.30 Panelsamtale med fylkesråd for kultur og mangfold Tonje Kristensen, fylkesdirektør for kultur og mangfold John Arve Eide, biblioteksjef Jørgen Hovde og hovedutvalgsleder for kultur, idrett og frivillighet Mads Hilden fra Drammen kommune. Samtaleleder: Heidi Hovemoen
 • Kl. 9.30-9.40 Hovedpunktene i strategien presenteres av avdelingssjef fylkesbibliotek Heidi Hovemoen
 • Kl. 9.40-10.00 Presentasjon av den nye markedsføringskampanjen om bibliotek og bærekraft
 • Kl. 10.15-11.30 Forventninger til strategien. Innledning om bibliotek og bærekraft v/Jannicke Røgler, biblioteksjef i Trondheim. Temasamtaler i grupper – gjennomføres i Teams

Vedtatt strategi

Temastrategien ble endelig behandlet og vedtatt i fylkestinget 16. desember 2021:

Vedtatt strategi er en revidert versjon av et førsteutkast som ble sendt på innspillsrunde til kommuner, bibliotek og samarbeidspartnere i september. Frist for skriftlige innspill var 7. oktober. Vi fikk flere gode kommentarer, innspill og tilbakemeldinger på utkastet. Vurderingen av innspillene finner du som vedlegg til saken til fylkestinget (sak PS 164/2021).

Innspillene utgjør en sentral del av det totale kunnskapsgrunnlaget for strategien, og inneholder klare forventninger til fylkeskommunen på bibliotekområdet. Det er også kommet konkrete forslag til tiltak som vil følges opp i arbeid med handlingsplaner i strategiperioden.

En temastrategi vil først og fremst handle om hva fylkesbiblioteket skal prioritere å jobbe med i fortsettelsen, basert på den kunnskapen vi har om Viken generelt og bibliotekenes behov spesielt.

Temastrategi for bibliotekutvikling skal:

 • Bidra til gode og attraktive bibliotektjenester for innbyggerne i Viken gjennom å utvikle og styrke bibliotekene.
 • Vise hvilket ambisjonsnivå fylkeskommunen har for dette arbeidet.
 • Vise hvordan utvikling skal skje gjennom godt samarbeid med bibliotekene.

Vedtatt mandat og prosjektbeskrivelse for arbeidet.

Utfyllende informasjon om temastrategiarbeidet finner du på nettsiden til Viken fylkeskommune.

Medvirkning i første innspillsrunde

Vi ønsker en bred dialog i arbeidet med temastrategien og samler innspill fra innbyggere og bibliotekansatte i Viken på flere måter. I begynnelsen av juni inviterte vi alle til å svare på en felles spørreundersøkelse for kunst, kultur, frivillighet og bibliotek. Den 10. og 15. juni gjennomførte vi to digitale innspillmøter for innbyggere og bibliotekansatte. Innspillene hjelper oss i arbeidet med å lage en strategi som bidrar til et godt bibliotektilbud til innbyggerne i Viken.

Innspill fra ungdom: Hvordan ser ditt drømmebibliotek ut?
Torsdag 10. juni inviterte vi ungdom mellom 13 og 20 år til å komme med innspill i et “hybrid-møte” i rommet #DRØMMEBIBLIOTEKET på UKM Vikens server i kommunikasjonsplattformen Discord.
Vi fikk mange gode innspill om drømmebiblioteket både fra ungdom som satt hjemme hos seg selv og deltok i Discord og fra ungdom som var samlet på bibliotekene i Sarpsborg, Ullensaker, Jevnaker og Bærum.
Her kan du lese en artikkel om arrangementet slik det foregikk i Bærum bibliotek.

Innspill fra bibliotek, bibliotekansatte, innbyggere og frivillige organisasjoner
Tirsdag 15. juni gjennomførte vi innspillmøter for både bibliotekansatte og innbyggere i Viken. En konsulent fra Opinion AS ledet samtalen og stilte spørsmål underveis, mens deltakerne skrev inn sine kommentarer og diskuterte gjennom en chat.

Opinion AS har samlet innspillene fra disse møtene i en rapport som du kan lese her.

Fremdriftsplan: Temastrategi for bibliotekutvikling
 • 1. juni: Informasjonsmøte om mandatene for temastrategiene samt den videre prosessen frem mot politisk vedtatt strategi i desember 2021.
 • 10. juni: Innspillmøte for ungdom 13 – 20 år
 • 15. juni: Innspillmøte for alle
 • August: Første utkast til temastrategi for bibliotekutvikling klart
 • 9. september – 7. oktober: Innspill til første utkast
 • September/oktober: revisjon av første utkast
 • Desember: Temastrategien vedtas

Artikler om temastrategien

Translate »
X