Tjenesteplattform for norske bibliotek


OPPDATERING

August 2022:

Anskaffelse av formidlingsløsning, status:

Deichman meldte i juni at det ikke er gjennomført en tildeling for delleveranse 2, formidlingsløsninger. Etter evalueringer og forhandlinger ble det konkludert med at tilbudene ikke møtte deres målsettinger for delleveransen i tilstrekkelig grad.

Arbeidet med å forberede et nytt anskaffelsesløp hva gjelder formidlingsløsninger vil bli videreført, men det blir trolig gjennomført først i 2024.

Tjenesteplattform for norske bibliotek

25 bibliotek i Viken knytter seg til anskaffelse av formidlingsløsning i prosjektet Tjenesteplattform for norske bibliotek. 

Deichman skal i prosjektet gjennomføre anskaffelse av nytt kjernesystem (biblioteksystem) og nye formidlingsløsninger. Fristen for å knytte seg til prosjektet og anskaffelsene var den 10. desember.

Kjernesystem skal sørge for oversikt over lånerne, medier og deres bevegelser.  Formidlingsløsningene vil gi publikum digitale innganger til biblioteket og bibliotekets tjenester, som for eksempel nettsider, søk, formidling, infoskjermer i bibliotek og analyse av bruk. I tillegg vil formidlingsløsningene være et system hvor ansatte kan administrere disse. Formålet med formidlingsløsningene er å øke interessen for og bruken av biblioteket.  

 Viken fylkesbibliotek er i ferd med å anskaffe biblioteksystem, sammen med 21 kommuner, rundt 100 grunnskolebibliotek og 58 videregående skolebibliotek. Fylkesbiblioteket knytter seg derfor kun til anskaffelse av formidlingsløsning. Bibliotek som ikke er med i anskaffelsen av biblioteksystem har anledning til å tilknytte seg anskaffelsen av kjernesystem og enkelte bibliotek i Viken har gjort det. 

Tjenesteplattform for norske bibliotek ønsker å legge til rette for en digital infrastruktur som minsker skillet mellom digitalt og fysisk bibliotekrom. Felles kompetanse og infrastruktur vil være viktige gevinster. Andre gevinster prosjektetr håper å oppnå, er at bibliotekene tar i bruk nye innovative bibliotekløsninger og at brukere får øynene opp for hva bibliotek kan tilby, at samlingene blir lettere tilgjengelig gjennom avanserte søk og formidlingstjenester.